Det Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas 1,26-38:
Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.
Slik lyder Det hellige evangelium!
Det en enorm forskjell på Maria sitt budskap fra Gud: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» og budskapet verdens mennesker og nasjoner har mottatt de siste ukene. Mange opplever kanskje ikke Guds nærvær i våre dager, men opplever i sterk grad frykten som har festet sitt nådeløse grep i alt og alle. Frykt for egen helse. Frykt for egen arbeidsplass. Frykt for ikke å makte sine økonomiske forpliktelser. Frykten for egne barn, ektefelle og annen familie. Frykten for lidelse, nød og død. Frykten for det ukjente. I så måte er vi i samme båt som Maria. Hun var en meget ung kvinne. Hun fikk beskjed om at hun skulle bli med barn uten å ha vært sammen med en mann. Hun var fattig. En himmelsk skikkelse snakket til henne. Hun fryktet for fremtiden. Fryktet for sosial utestengelse og ikke minst for det ukjente. Hva gjør vi når frykten har festet grepet? Hva gjør vi når alt raser sammen rundt oss også i eget liv? Vi må gjøre som Maria – lytte til fredens budskap.
På Maria budskapsdag hører vi budskapet om fred. Gud, vil gjennom Maria, sende sin egen sønn til verden for å opprette alt det gale som har skjedd når mennesker gang på gang har satt seg i Guds sted. Gud vil sende sin egen sønn, sønnen som er kalt: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.» Det står i Jesaja Kapittel 9,6. Gud varsler fred over menneskene og over jorden. Gud kommer med fred gjennom budskapet til Maria. Det samme budskapet formidles i dag til oss – «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet», slik Johannes uttrykker det i kapittel 14, vers 27.
Kanskje kan det som nå skjer over hele verden være vår anledning til å finne Gud, eller finne tilbake til Gud? Mange av oss har funnet at vi skal sette vår lit til penger, makt, posisjoner, høyere utdannelse og politiske systemer. Mennesker har på mange måter satt seg i Guds sted og det har tilsynelatende fungert greit. Vi har økt levestandarden. Inntektene har gitt os nye muligheter. Ja, velferdssamfunnet har ført mye godt med seg.
Men kanskje er det slik at det gode har blitt det bestes fiende? Det beste for meg og for alle verdens mennesker er Gud. Gud er kjærlighet. Gud er nådig. Gud kommer med fred. Gud ønsker det beste for oss. Mange av oss har imidlertid kun vært opptatt av hva som var, og er det beste for oss selv, uten å bry oss om Gud. Og kanskje også uten i vite at Guds ønske for alle mennesker er det beste av alt godt.
Det som skjer i våre dager er menneskeskapt i likhet med en rekke av klimatruselene, krig, nød og død. Det kommer ikke fra Gud. Gud kommer med fred. Midt i koronaorkanens ville herjinger, ja midt i orkanens øye, tilbyr Gud menneskene fred. Hvordan skal dette skje, spurte Maria engelen i sin fortvilelse og frykt. Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg.» Det var dette Maria maktet å skje i sitt liv, slik at alle verdens mennesker også i dag kan få del i fredens og frelsens evangelium. Hun ga rom for Den hellige ånd og lot Den høyeste kraft overskygge seg, dermed åpnet hun opp for verdens frelser og forsoner, Jesus Kristus. Hun åpnet himmelen og himmelens og jordens fredskrefter for oss og alle jordens mennesker.
Vi skal derfor ikke bli grepet av angst. Vi skal få sette vår lit til ordene fra Jesaias 41,10; «Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd.» Dette kan bare skje om vi gjør som Maria og åpner opp for Den hellige ånd og Den høyestes kraft i våre liv. Da blir uro og redsel byttet med trygghet. Da blir angst byttet med fred. Da har vi funnet tilbake til vår første kjærlighet. Vi har funnet tilbake til Gud som elsket oss først. Vi har funnet tilbake til Gud som elsket og elsker oss med en kjærlighet som har overvunnet alt, også døden.
Ære være Faderen, Sønnen og Den hellige ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet, Amen.